Home Disclaimer

Disclaimer

De site http://www.vshanab.nl wordt beheerd door Visser & Smit Hanab bv. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser & Smit Hanab. Deze disclaimer kan door Visser & Smit Hanab worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

 

Aansprakelijkheid

VolkerWessels / Visser & Smit Hanab, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. VolkerWessels aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan VolkerWessels wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

VolkerWessels /Visser & Smit Hanab behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VolkerWessels te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
+